Zastupitelstvo: 2020 » 2020-12-14 ZM 4Stáhnout najednou

01 Zahájení- složení slibu nového zastupitele- určení zapisovatele- volba ověřovatelů- schválení programu .pdf Velikost: 141,06 KB
02 Kontrola usnesení.pdf Velikost: 250,4 KB
03 Zpráva o činnosti rady města.pdf Velikost: 277,06 KB
04 Zpráva o činnosti Finančního výboru.pdf Velikost: 220,88 KB
05 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM.pdf Velikost: 668,7 KB
06 Zpráva o činnosti OV pro Konopáč.pdf Velikost: 233,69 KB
07 Zpráva o činnosti OV pro Chotěnice a Radlín.pdf Velikost: 192,79 KB
08 Zpráva o činnosti Městské policie.pdf Velikost: 375,65 KB
09-01 Odprodej části pozemku p.č. 57-25.pdf Velikost: 217,65 KB
09-02 Směna části pozemku p.č. 2047.pdf Velikost: 216,92 KB
09-03 Směna části pozemku p.č. 246-1 a 860-2.pdf Velikost: 266,89 KB
09-04 Odkup pozemků v lokalitě Travní cesta.pdf Velikost: 250,7 KB
10-01 Organizační změna řízení města- určení počtu místostarostů- stanovení uvolněných a neuvolněných funkcí a odměn.pdf Velikost: 745,18 KB
10-02 Určení místostarosty- který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v doběkdy starosta nevykonává funkci.pdf Velikost: 141,56 KB
10-03 Způsob volby druhého místostarosty.pdf Velikost: 139,07 KB
10-04 Volba místostarosty.pdf Velikost: 139,54 KB
10-05 Pověření k řízení Městské policie Heřmanův Městec.pdf Velikost: 140,24 KB
11 Volba přísedících Okresního soudu v Chrudimi .pdf Velikost: 251,24 KB
12 Veřejnoprávní smlouva s obcí Prachovice .pdf Velikost: 254,92 KB
13 Úprava Zřizovací listiny SPOKUL HM- p.o..pdf Velikost: 403,55 KB
14 Obecně závazná vyhláška č. 2-2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování - sběru- přepravy- třídění- využívání a odstraňování komunální.pdf Velikost: 388,15 KB
15 Mimořádné dotace z rozpočtu města.pdf Velikost: 479,48 KB
16 Půjčka z Fondu rozvoje bydlení.pdf Velikost: 425,03 KB
17 Hospodaření města 2020 - stav k 30.9.2020.pdf Velikost: 254,87 KB
18 Rozpočtové opatření Zastupitelstva města Heřmanův Městec č. 4-2020.pdf Velikost: 264,74 KB
19 Návrh rozpočtu města a VH na rok 2021.pdf Velikost: 835,24 KB
20 Diskuse.pdf Velikost: 124,08 KB
21 Závěr.pdf Velikost: 124,61 KB